Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

סך הכנסות ברבעון השלישי של 2014 היו $ 250,400,000, גידול של 6 אחוזים מ$ 235,400,000 ברבעון השלישי של 2013. הכנסות תוכנה היו $ 100,600,000, גידול של 1 אחוז מ$ 99,800,000 ברבעון השלישי של 2013. בתוך הכנסות מתוכנה, הכנסות מרישיונות היו $ 82,700,000 לרבעון השלישי של 2014 בהשוואה ל88.0 מיליון דולרים ברבעון השלישי של 2013, והכנסות מנוי ירדו ב- 17.9 מיליון דולרים, עלייה של 52 אחוזים משנה לשנה.

רווח מפעולות ברבעון השלישי של שינה 2014, המחושב בהתאם לכללי חשבונאות מקובלות בארה"ב (GAAP), היה 33.4 מיליון דולרי עלייה של 23 אחוזים מ$ 27,200,000 ברבעון השלישי של 2013.

רווח נקי GAAP ברבעון השלישי של 2014 היה 22.8 מיליון דולרים, עליית 119 אחוזים מ$ 10,400,000 ברבעון השלישי של 2013, ורווח נקי GAAP למניה בדילול היה 0.21 $, עד 133 אחוזים מ0.09 דולרים למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2013 .

הכנסות non-GAAP מפעולות ברבעון השלישי של 2014 היו $ 52,600,000, לעומת 54.0 מיליון דולרים ברבעון השלישי של 2013. רווח נקי non-GAAP לרבעון השלישי של 2014 היה $ 37,300,000, עליה של אחוז מ$ 37,100,000 בשלישי רבעון של שנת 2013 ובסיס non-GAAP רווח נקי למניה בדילול היה 0.34 דולרים, עלייה של 3 אחוזים מ0.33 $ למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2013. תוצאות שאינן לפי GAAP להוציא הוצאות והטבות מס הקשורים להפחתה של טכנולוגיה שנרכשה ונכסים בלתי מוחשיים , בניית הוצאות תפעוליות הקשורות למהלך מטה, רכישה וחיובים אחרים, הוצאות מס הקשורות לאינטגרציה רכישה, והתגמול מבוסס מניות.השלמה של GAAP תוצאות לתוצאות non-GAAP כלול להלן.

לתקופה של תשעה החודשים שהסתיימה בספטמבר 30, 2014, סך הכנסות היו $ 744,200,000, עלייה של 11 אחוזים מ$ 672,100,000 בתשעה החודשים הראשונים של שנת 2013 הכנסות תוכנה בתשעת החודשים הראשונים של 2014 היו $ 307,100,000, עליה של 10 אחוזים מ$ 279,200,000 בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 במסגרת הכנסות תוכנה, הכנסות מרישיונות היו $ 258,500,000, עליה של 5 אחוזים מהשנה לשנה, וההכנסות מנויים היו $ 48,600,000, עליה של 48 אחוזים משנה לשנה. הכנסות GAAP מפעולות בתשעת החודשים הראשונים של 2014 היו 104.0 מיליון דולרים, עלייה של 34 אחוזים מ$ 77,800,000 בתשעה החודשים הראשונים של הכנסה 2013. GAAP נקי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 על 70.5 מיליון דולרים, עלייה של 52 אחוזים מ$ 46,500,000 ב בתשעת החודשים הראשונים של 2013, והרווח נקי GAAP למניה בדילול היו 0.63 $, עד 50 אחוזים מ0.42 דולרים למניה בדילול מלא בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 ההכנסות non-GAAP מפעולות בתשעה החודשים הראשונים של 2014 היו $ 163,900,000, עלייה של 8 אחוזים מ$ 151,800,000 בתשעה החודשים הראשונים של שנת 2013 רווח נקי Non-GAAP הסתכם בתשעה החודשים הראשונים של 2014 היה $ 115,400,000, עלייה של 9 אחוזים מ106.0 מיליון דולרים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 וnon-GAAP הכנסה נטו ל מניה בדילול מלא היה 1.04 $, עלייה של 9 אחוזים מ0.95 $ למניה בדילול מלא בתשעת החודשים הראשונים של שינה 2013.

הדף שלנו בפייסבוק

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

אירועים קרובים

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning